Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

a) www.vitabear.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten İnkilap Mah. Küçüksu Cad. Kayık İş Merkezi No: 109/3-4 Ümraniye / İstanbul / Türkiye adresinde mukim NBE Pharma İlaç, Kozmetik ve Sağlık Hizmetleri Sanayii ve Dış Ticaret A.Ş. (Bundan böyle “NBE Pharma” olarak anılacaktır).

b) www.vitabear.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır).

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşmenin konusu NBE PHARMA'nın sahip olduğu internet sitesi www.vitabear.com.tr'den üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin internet adresi gibi bir takım bilgiler toplanabilir.

Kişisel Verilerin Korunması ve Çerezlere İlişkin Politika, Yasal Uyarı ve Kullanım Şartları, Yasal Hatırlatmalar, Gizlilik ve Güvenlik İlkeleri işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçasıdır.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlikleri bilgileri ile www.vitabear.com.tr'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler.

3.1. Üye, www.vitabear.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, NBE PHARMA'nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan taahhüt eder.

3.2. Üye, www.vitabear.com.tr tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler ya da yetkili merciler tarafından NBE PHARMA'ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, NBE PHARMA'nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye, www.vitabear.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.vitabear.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici ve zorlayıcı faaliyet(spam, virüs, truva atı vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.vitabear.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler tamamen üyelerin kendi kişisel düşünceleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin NBE PHARMA ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. NBE PHARMA'nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. NBE PHARMA, üye verilerinin yetkisiz insanlarca okunmasından, üye ve yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.vitabear.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden NBE PHARMA'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu, NBE PHARMA'yı bu ihlallerin cezai ve hukuki sonuçların ari tutacaktır. Ayrıca, işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde NBE PHARMA'nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. NBE PHARMA'nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgilerini silme hakkı vardır. İşbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, NBE PHARMA'nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. İşbu www.vitabear.com.tr'nin sahibi NBE PHARMA'DIR. www.vitabear.com.tr'de bulunan yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve www.vitabear.com.tr'nin sunumu NBE PHARMA'nın ya da NBE PHARMA'nın izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu www.vitabear.com.tr'deki bilgilerin ya da www.vitabear.com.tr sayfalarına ilişkin her türlü veritabanı, web sitesi, software kodların html kodu ve diğer kodlar vs. ile www.vitabear.com.tr içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel, ve sair imgelerin, video kliplerin, dosyaların katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan www.vitabear.com.tr yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla NBE PHARMA ile doğrudan ve/veya dolaylı yönden rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

KULLANICI ve ÜYE, NBE PHARMA'nın hizmetlerini, bilgilerini telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının NBE PHARMA hizmetlerine erişmesi ve kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması ve sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve NBE PHARMA'nın yazılı izni ile mümkündür.

3.11. NBE PHARMA tarafından www.vitabear.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. NBE PHARMA, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya NBE PHARMA'ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) NBE PHARMA ve www.vitabear.com.tr web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.13. www.vitabear.com.tr web sitesinin virüs ve benzeri yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korumayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye, www.vitabear.com.tr web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisi sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14. NBE PHARMA, sitenin içeriğini istediği zaman değiştirme, kullanıcılara tanınan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.vitabear.com.tr web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilini silme hakkını saklı tutar.

3.15. NBE PHARMA, işbu www.vitabear.com.tr ve www.vitabear.com.tr uzantısında mevcut her türlü hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve www.vitabear.com.tr'yi kullanma koşulları ile www.vitabear.com.tr'de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, www.vitabear.com.tr'yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya yeniden duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, www.vitabear.com.tr 'de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. www.vitabear.com.tr'nin kullanımı ya da www.vitabear.com.tr'ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. NBE PHARMA, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlerin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

3.16. Taraflar, NBE PHARMA'ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.17. Üyelik hesabı oluşturarak işbu Sözleşmeyi akdeden Üye, ilgili mevzuat çerçevesinde, ürün ve hizmetlere ilişkin dijital pazarlama dahil pazarlama, tanıtım, reklam, promosyon vb. amaçlarla ve ayrıca üyelik hesabına ilişkin bilgilendirilmeler için NBE PHARMA tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, e-posta, sosyal medya ve online iletişim ağları ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik ileti gönderilmesine onay verir.

3.18. Üye her zaman için; ilgili elektronik iletişim kanalları üzerinden veya ticari elektronik iletilerimizde belirtilen ret işlemini gerçekleştirerek, ticari elektronik ileti almaktan vazgeçtiğini NBE PHARMA'ya beyan edebilir. Üye'nin işbu talebi, ilgili elektronik iletişim kanal(ları) özelinde mümkün olan en kısa süre içerisinde işleme alınır.

3.19. Üyelik hesap bilgilerinize ilişkin değişiklik/güncelleme yapmanız halinde, Üye'nin özel nitelikli kişisel verileri dahil kişisel verilerinin işlenmesi, yurt içi ve yurt dışında kain üçüncü taraflara aktarılması ve ticari elektronik ileti alınması hususlarında verdikleri izin/onaylar, değiştirilen/güncellenen/yeni eklenen bilgiler için de geçerli olacaktır.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya NBE PHARMA tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. NBE PHARMA, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir durumunu ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilafların Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlülük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.